5. Klubbens organisering og rollebeskrivelser

Klubbhåndboka 5. Klubbens organisering og rollebeskrivelser
by admin

5.1 Årsmøtet          

Årsmøtet i Sandnessjøen IL er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar/mars måned. Innkalling til årsmøtet annonseres på ulike medier (lokalavis, hjemmeside, sosiale medier). Årsmøtet vedtar klubbens styre, budsjett og godkjenner klubbens regnskap.

5.2 Klubbens organisasjonskart 

Bildet under viser SIL Fotballs organisasjonskart med årsmøtet, hovedstyret og daglige leder i SIL hovedlag over SIL Fotballs organisasjon. I organisasjonskartet er det tatt med en del nøkkelroller under området «SPORT». Kapittel 5.3 beskriver de viktigste klubbrollene, mens funksjonen og oppgavene til diverse utvalg og komiteer kommer frem i kapittel 5.4. Styrets oppgaver, sammensetning og rollefordeling beskrives i kapittel 5.5.

Figur 1: SIL Fotballs organisasjonskart med årsmøtet, hovedstyret og daglig leder i SIL hovedlag over SIL Fotballs organisasjon.

NB! På klubbens hovedside HER kan du se hvilke personer som har ulike klubbroller og hvem som sitter i ulike utvalg og komiteer.

5.3  Rollebeskrivelser Klubb

I klubben er det mange nøkkelroller innenfor ulike områder i klubbdriften. Her beskrives de ulike klubbrollene med de viktigste oppgavene.

5.3.1 Daglig leder SIL Fotball

 • Mottak og distribusjon av e-post
 • Markedsansvarlig
  • Ansvarlig for den markeds- og organisasjonsmessige helheten i SIL Fotball
  • Ansvar for sponsorkontrakt, som omhandler utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler med sponsorer.
  • Ansvar for at våre forpliktelser i samarbeidsavtalene blir oppfylt
  • Tilrettelegge relasjonsbyggende aktiviteter i henhold til samarbeidsavtaler, som sponsorcup, sponsorlunsjer, tjenester ved kamparrangement etc.
  • Ansvar for reklameskilt og annen kontraktfestet reklameprofilering
 • Økonomi
  • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger i samarbeid med regnskapskontoret
  • Ansvarlig for godkjenning og attestering av regninger
  • Samarbeid med regnskapskontoret i forhold til regnskapsføring
 • Anlegg
  • Medlem i anleggsgruppen og er gjennom dette med på å forme den nødvendige utvikling av idrettsanlegg
  • SIL Fotballs kontaktperson i anleggsspørsmål i forhold til Norges Fotballforbund og Hovedstyret i SIL
 • Utstyr
  • Samarbeid med utstyrsleverandør og ansvar for vurdering av utstyrsbehov i samråd med trenere og ledere i SIL Fotball
 • Klubbens pressekontakt
 • Ansvarlig Kvalitetsklubb
  • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
 • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF

5.3.2 Sportslig ledelse – Sportssjef  

 • Sportslig ledelse utøves av sportsjef og sportslig utvalg (se her)
 • Ansvarlig for den sportslige helheten i hele SIL Fotball
 • Ansvarlig for sportsplan
 • Implementering av sportsplan til trenere i SIL Fotball
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av trenerforum
 • Ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av treningstider
  • Til enhver tid ha den fulle oversikten over klubbens treningstider og kamper
  • Sørge for at disponeringen av banen er lett tilgjengelig for alle i klubben
  • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/ lagledere og banedisponeringsansvarlig
  • Legge til rette for at hele årstrinn kan trene sammen
  • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering.
 • Påmelding av lag
 • Overgangsansvarlig (se egen rollebekrivelse)
 • Ansvarlig for treningsøkta.no
 • Utdanningsansvarlig (se egen rollebekrivelse)
 • FFO-ansvarlig (se mer under utvalg kapittel 5.2.2)
 • Sportsjef rapporterer til styret

5.3.3 Sportslig Koordinator Barnefotball (SKB)

 • SKB skal ha formell trenerkompetanse (minimum «NFF C-linsens»/ «Grasrottrener») og/eller ha annen trenererfaring eller relevant erfaring som kan tilskrives rollen
 • SKB skal kjenne til NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
 • SKB skal ha kjennskap til breddereglementet, laginndelinger og turneringsbestemmelser
 • SKB skal ha inngående kunnskap om klubbens sportsplan og klubbhåndbok
 • Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre trenermøter for lagene 6-11 år
 • Ansvarlig for implementering av sportsplan til trenere 6-11 år i SIL Fotball
 • Ansvarlig for å kartlegge og registrere trenere og støtteapparat til klubbens lag (6-11 år), i samarbeid med rekrutteringsansvarlig og sportsjef.
 • Ansvarlig for oppdatering og registrering av spillere på alle lag 6-11 år i samarbeid med lagenes støtteapparat og rekrutteringsansvarlig
 • Ansvarlig for fordeling av lag i serie i samarbeid med lagenes støtteapparat og rekrutteringsansvarlig. Sportssjef melder på lag i FIKS
 • Ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av treningstider og kamper, 6-9 år
 • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer på kamper kommuniseres ryddig mellom trenere/ lagledere og krets
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål
 • Kartlegge kompetanse hos trenere 6-11 år og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning, i samarbeid med sportssjef. Være pådriver og motivere for deltakelse på trenerkurs
 • Ansvarlig for overgangen mellom barne- og ungdomsfotball i samarbeid med sportssjef og rekrutteringsansvarlig. Disse er ansvarlig for å gjennomføre årlig møte på høsten for spillere og foreldre for 12 åringene som tar steget inn i ungdomsfotballen. Det skal gjennomføres separate møter for gutter og jenter

5.3.4 Trenerveileder

 • Følge opp klubbens trenere på feltet, være en trener for trenerne
 • Være en samtalepartnere for trenerne i faglige og praktiske spørsmål
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning
 • Rekruttering av nye trenere
 • Utvikle og implementere sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og påse at disse blir fulgt
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering)
 • Utarbeide rød tråd, sammen med sportssjef aktuelle trenere og fotballstyre (sportsplan)

5.3.5 Spillerutvikler

 • Sørge for at klubbens sportsplan gjennomføres slik at det er en rød tråd i spillerutviklingen. I tett samarbeid med klubbens styre, sportssjef, trenerveileder og klubbens trenere
 • Bistå spillere med råd og veiledning i forhold til egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging
 • Være tilstede på kamper der man kan observere spillere i kampsituasjon
 • Innstille spillere til sonesamlinger, i samarbeid med sportssjef og lagenes trenere
 • Følge opp spillere som er med på sone/krets/landslagssamlinger og tiltak i regi av NFF Nordland/NFF
 • Innstille spillere til sone-/områdesamlinger og andre tiltak i regi av NFF eller toppklubb, i samarbeid med sportssjef og lagenes trenere
 • Være instruktør på klubbens ekstratilbud for ungdom (akademi)
 • Bistå ved valg om hospitering
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov

5.3.6 Rekrutteringsansvarlig

Klubbens rekrutteringsansvarlige er også klubbens «oppstartsansvarlige».

 • Rekrutteringsansvarlige skal ha formell trenerkompetanse (minimum «NFF C-linsens»/ «Grasrottrener») og/eller ha annen trenererfaring eller relevant erfaring som kan tilskrives rollen
 • Rekrutteringsansvarlig skal kjenne til NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
 • Rekrutteringsansvarlig skal ha kjennskap til breddereglementet, laginndelinger og turneringsbestemmelser
 • Rekrutteringsansvarlig skal ha inngående kunnskap om klubbens sportsplan
 • Ansvarlig for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. Disse bør gjennomføres i perioden mellom desember til førte halvdel av januar hvert år. Utgitt agenda fra klubben legges her frem. Innholdet her er organisering (SIL og SIL Fotball), klubbhåndbok, sportsplan, aktivitetshjul/årshjul (treninger, kamper, treninger), klubbens verdier, mål og retningslinjer, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 • Ansvarlig for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene
 • Ansvarlig for rekruttering av spillere i samarbeid med lagenes støtteapparat
 • Ansvarlig for registering av spillere i samarbeid med lagenes støtteapparat
 • Ansvarlig for fordeling av lag i serie i samarbeid med lagenes støtteapparat og sportslig koordinator barnefotball. Sportssjef melder på lag i FIKS
 • Ansvarlig for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan
 • Ansvarlig for overgangen mellom barne- og ungdomsfotball i samarbeid med sportssjef og sportslig koordinator barnefotball. Disse er ansvarlig for å gjennomføre årlig møte på høsten for spillere og foreldre for 12 åringene som tar steget inn i ungdomsfotballen. Det skal gjennomføres separate møter for gutter og jenter

5.3.7 Dommeransvarlig

 • Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens dommere
  • Klubbens styre og administrasjon
  • Lagledere og trenere
  • Fotballkretsen
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne
 • Ansvarlig for opplæring og oppfølging av dommere i forhold til korrekt utfylling av riktig dommerregning og prosedyrene rundt dette
 • Ansvarlig for terminliste-oppsett for dommere, også i barnefotball
 • Administrativt arbeid med FIKS i forhold til dommere og kamper
 • Ansvarlig for dommere til klubbens turneringer
 • Ansvarlig for å informere trenere og spillere om regelnytt foran hver sesong
 • Heve dommerens status i klubben

5.3.8 FIKS-ansvarlig

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige «tilganger» til FIKS
 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen
 • Ansvarlig for spillerregistrering – registrering av nye spillere i FIKS

5.3.9 Utstyrsansvarlig klubb

 • Ansvarlig for å holde orden på alt av utstyr og materiell SIL Fotball i samarbeid med styret, sportssjef og trenere/lagledere.
  • Drakter aldersbestemte lag
  • Draktsett og oppvarmingsklær A-lag Herrer, A-lag Damer, SIL2, G19 og J19.
  • Baller, vester, kjegler/hatter, medisinsk utstyr (teip, is og annet) og annet fellesutstyr (stiger og annet «Quickness»-utstyr)
  • Annet nødvendig utstyr
 • Holde oversikt over klubbens utstyr
  • Samle inn drakter etter hver sesong for å ha oversikt
  • Oversikt over baller, vester, kjegler/hatter, medisinsk utstyr og annet
 • Bidra sammen med sportssjef i forhold til behov og bestilling av nødvendig utstyr/ materiell mellom hver sesong. Hovedbestilling skjer i november hvert år
 • Forberede sesongen i forhold til utstyr sammen med styret, sportsjef og lagledere/trenere
  • Fordeling av drakter
  • Fordeling av baller, vester, kjegler/hatter, medisinsk utstyr og annet utstyr
 • Sørge for at all profilering på bekledning til enhver tid er i tråd med klubbens samarbeidsavtaler i samarbeid med sportssjef/markedssjef.
 • Være kontaktperson for alle lagledere/trenere på lag i forhold til utstyrsrelaterte henvendelser.
  • Legge til rette utstyr til hvert lag i SIL Fotball i tråd med klubbens bestemmelser

5.3.10 Kamparrangementsansvarlig

 • Ansvarlig for at klubben arrangerer sine hjemmekamper i tråd med klubbens og NFF sine retningslinjer (Jfr. punkt 7.5, se her)
 • Ansvarlig for å besørge at alle nødvendige roller og funksjoner er fylt i klubbens kamparrangementsgruppe og å påse at alle roller og funksjoner ivaretas under klubbens kamparrangement (Jfr. Kamparrangementsgruppe, se her)
 • Gjennomføre møte med alle lags foreldrekontakter og informere om hvordan klubben skal gjennomføre sine hjemmekamper. Dette i samarbeid med kioskansvarlig(e)
 • Tilrettelegge gode verktøy og manualer for speakertjenester, resultattavle etc. slik at klubbens lag har gode forutsetninger for å lage gode kamparrangement

5.3.11 Fair play-ansvarlig

 • Koordinere fair play-tiltak i klubben og bruke fair play-programmet og verktøykassen i kvalitetsklubb som en veileder
 • Sammen med foreldrekontakter og lagledere bidra til at alle lag stiller med Kampvert og veilede disse
 • Sørge for at foreldrevettregler er tilgjengelig for alle lag og at de finnes lett tilgjengelig i klubbens lokaler
 • Bistå lagledere med fair play-kontrakter
 • Avholde fair play-kvelder for spillere i barne- og ungdomsfotballen
 • Delta på foreldre- og trenermøter og engasjere trenere/foreldre rundt klubbens lag til å ha fokus på fair play
 • Motivere til å bli kretsens fair play-klubb
 • Sørge for profilering av fair play på klubbens baner/anlegg
 • Aktivt bruke klubbens kommunikasjonskanaler til å spre budskapet og innholdet i fair play
  • Hjemmeside
  • Facebook og andre aktuelle sosiale medier
  • Møter

Viktige grensesnitt

 • Klubbens spillere
 • Styret i SIL Fotball
 • Daglig leder Hovedlaget
 • Daglig leder SIL Fotball
 • Trenere
 • Foreldrekontakter
 • Kampverter
 • Dommere/Dommerkontakter

5.3.12 EMS-ansvarlig

 • Ansvarlig for å formidle innholdet i EMS-konseptet til klubbens styre, trenere, spillere, støtteapparat, foreldre og media.
 • Ta initiativ til å arrangeres klubbkvelder med EMS-informasjon til ulike målgrupper i klubben (lag, spillere, trenere osv).
 • Ansvarlig for å arrangere EMS-kick off i klubben i samarbeid med daglig leder
 • Ansvarlig for å påse at klubben har sunne mat- og drikkealternativer på klubbens ulike aktiviteter, herunder:
  • Kamparrangement
  • Turneringer
  • TelenorXtra – FFO
  • SIL Fotball Xtra – Akademi
  • TINE Fotballskole

5.3.13 Frivillighetskontakt

En viktig forutsetning for å kunne drive en klubb er de mange frivillige som utfører små og store oppgaver i klubbens daglige drift og ved arrangementer. Det er viktig at dette arbeidet blir verdsatt og at det er både morsomt og givende å engasjere seg i klubben. En frivillighetskontakt har det overordnede blikket og bidrar til et mer oversiktlig arbeid for de frivillige som har påtatt seg verv/roller i klubben. Frivillighetskontakten sitter i styret som styremedlem.

Oppgaver for frivillighetskontakt

 • Ha oversikt over de frivillige i klubben som innehar definerte verv/roller i klubben.
 • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige med verv/roller i klubben i samarbeid med daglig leder/administrasjon
 • Være et bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige
 • Kartlegge behov for frivillige i klubben i samarbeid med styret og daglig leder/administrasjon
 • Bidra til å beholde de frivillige
 • Bidra til å rekruttere nye frivillige
 • Være en pådriver i å bygge et godt miljø for de frivillige
 • Implementere klubbens plan for de frivillige

5.3.14 Politiattestansvarlig 

 • NB! Utøves av daglig leder i Hovedlaget
 • Ansvaret for at de enkelte styrene er klar over sitt ansvar i prosessen rundt det å fremskaffe gyldig politiattest. Dette blir informert om til hvert enkelt styre fortløpende
 • Ha fokus på politiattest-ordningen på første hovedstyremøte etter årsmøtet
 • Ha en fortløpende oppdatering av klubbens politiattest-database, og sørge for at den er forsvarlig lagret
 • Bidra til å gjøre prosessen rundt innhenting og fremstilling av attester enklest mulig
 • Jevnlig rapportere til hovedstyre om utviklingen med hensyn til politiattester

5.3.15 Kvalitetsklubbansvarlig

 • Utøves av daglig leder
 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener-, leder- og verdiarbeid i klubben
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet

5.3.16 Utdanningsansvarlig

 • Utøves av sportssjef
 • Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningsbrosjyre
 • Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb
 • Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.
 • Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for deltakelse
 • Utarbeide en utdanningsoversikt og skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek
 • Være kontaktledd mellom klubb og krets
 • Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for klubben krets og forbund
 • Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber om utdanningstiltak

5.3.17 Overgangsansvarlig

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er det viktig at den ansvarlige personen kjenner til rutinene i slike saker.

 • Utøves av sportssjef
 • Norges fotballforbund og Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang til FIKS
 • En overgang krever at en del formalia skal være på plass
 • Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang
 • Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben
 • Overgangen gjennomføres elektronisk i FIKS

De ansvarlige gis ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen klubb

5.3.18 Webansvarlig

 • Ansvarlig for at alt av innhold på SIL Fotballs offisielle webside til en hver tid er oppdatert. Dette skjer i samarbeid med styret, sportssjef og øvrig redaksjon for webside. Dette innebærer regelmessig gjennomgang av siden, og etterspørre eventuell manglende informasjon
 • Ansvarlig for at tilsendt informasjon/ stoff skal være på nett senest i løpet av 12 timer, helst så fort som mulig i forhold til å være første media ute med nyhetssaker (gjelder stoff som ikke kan legges ut av andre i SIL Fotball)
 • Ansvarlig for opplæring og oppfølging av redaksjon, slik at de aktuelle personer kan legge og redigere ut artikler selv
 • Ansvarlig for å designe og utvikle alt av nødvendig materiell og annonser til fotballskole, FFO, turneringer og andre tiltak (eks. scoringsklubben, kamparrangement etc.)
 • Ansvarlig for å linke nyheter på hjemmesiden til SIL Fotballs facebook-side.
 • Være proaktiv i forhold til å finne nyhetssaker
 • Redaktør hjemmeside – lage egne nyhetssaker i samarbeid med redaksjonen, styret og sportssjef

5.4 Diverse utvalg – funksjoner og oppgaver

I klubben er det flere utvalg innenfor de ulike områdene av klubbdriften. Her beskrives disse utvalgene med de viktigste funksjoner og oppgaver.

5.4.1 TelenorXtra Fotballfritidsordning – FFO

Består av sportssjef som hovedansvarlig, FFO-ansvarlig og flere ansatte instruktører. Alle er ansatt og mottar fast eller timesbasert lønn.

Oppgave: Planlegge, administrere og gjennomføre FFO i hele skoleåret innenfor de til enhver tid gitte retningslinjer fra NFF og innenfor de vedtektene som er vedtatt av styret i SIL Fotball.

Se HER for mer informasjon (innhold, vedtekter, påmelding)

5.4.2 SIL Fotball Xtra – Akademi

Består av sportssjef som hovedansvarlig og flere ansatte instruktører. Alle er ansatt og mottar fast eller timesbasert lønn.

Oppgave: Planlegge, administrere og gjennomføre akademi innenfor de vedtektene som er vedtatt av styret i SIL Fotball.

Se HER for mer informasjon (innhold, vedtekter, påmelding)

5.4.3 TINE Fotballskole

Består av sportssjef som hovedansvarlig, FFO-ansvarlig og flere ansatte instruktører. Alle er ansatt og mottar fast eller avtalt lønn.

Oppgave: Planlegge, administrere og gjennomføre TINE Fotballskole innenfor de til enhver tid gitte retningslinjer fra NFF og innenfor de rammene som er vedtatt av styret i SIL Fotball.

Se HER for mer informasjon (innhold, påmelding, pris)

5.4.4 Sportslig utvalg (SU)

Består av sportssjef og 4-5 utvalgte medlemmer fra klubben. Styret foreslår medlemmer til SU.

 • Sportssjef benytter sportslig utvalg for å ivareta den sportslige ledelsen i klubben (jfr. rollebeskrivelsen her)

5.4.5 Turneringskomite

Består av en gruppe personer med noen fra styret og flere andre frivillige personer. Ett av styremedlemmene har overordnet ansvar for at de underlagte oppgavene følges opp. Turneringskomiteen består av ca. 10 – 15 personer. I de store turneringene er alle i komiteen med, mens på andre turneringer, f.eks Julecup, kan det være andre gruppesammensettinger. Gruppen organiserer seg selv ut i fra behov i de enkelte turneringer. Sportssjef har et sportslig ansvar i alle turneringer og fotballskoler.

Oppgave: Planlegge og gjennomføre klubbens turneringer i tråd med rammer og retningslinjer vedtatt av styret i SIL Fotball.

5.4.6 Anleggsutvalg

Består av flere personer som er tilknytter styre og andre personer i klubben. Ett av styremedlemmene har overordnet ansvar for at de underlagte oppgavene følges opp:

Oppgave: Klargjøre, vedlikeholde og vinterlagre:

 • Mål (ivaretas av Alstahaug kommune etter gjeldede driftsavtale)
 • Innbytterbenker
 • Reklameskilt
 • Resultattavle
 • Utstyrsrom

Gruppen skal være bidragsytere og ressurspersoner rundt vedlikehold og utvikling av våre anlegg (fotballbaner og klubbhus).

5.4.7 Kamparrangementsgruppe

Består av følgende personer:

 • Kamparrangementsansvarlig (se rollebeskrivelse her)
 • Fair Play-ansvarlig (se rollebeskrivelse her)
 • Kioskansvarlig(e)
 • EMS-ansvarlig (se rolleberkivelse her)
 • Kampvert(er)
 • Speaker
 • Ansvarlig for lyd og resultattavle
 • Billettører

Ett av styremedlemmene har overordnet ansvar for at de underlagte oppgavene følges opp.

Oppgave: Organisere og følge opp alle lags hjemmekamper slik vi ønsker å arrangere hjemmekamper. Det er bare billettører på A-lagets kamper. For resterende oppgaver (kiosk, speaker, resultattavle og kampvert-rollen) organiseres dette av klubbens kamparrangementsgruppe, men utføres av de enkelte lags foreldregrupper.

5.4.8 Webgruppe

Består av en webansvarlig, daglig leder og flere andre bidragsytere i form av redaktører.

Ett av styremedlemmene har overordnet ansvar for at oppgavene følges opp.

Oppgave: Designe, utvikle og drifte hjemmesiden innenfor de retningslinjer og rammer som er vedtatt av klubbens styre.

 

5.5 Fotballstyrets oppgaver og sammensetning

Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og rammebetingelser.

5.5.1 Styrets viktigste oppgaver

 • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene
 • Visjon- og verdiarbeid
 • Ha økonomisk kontroll og lede driften
 • Sørge for riktig organisering og styresammensetning, samt effektive underutvalg
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid samt utvikle gode fotballspillere
 • Oppnevne ansvarlig for politiattester
 • Tilsette og følge opp daglig leder

5.5.2 Sammensetning og rollefordeling

Leder

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene
 • Sende innkalling til styremøtene
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben
 • Møte på hovedstyremøter
 • Ansvarlig for oppfølging av politiattester i klubben
  • Påse at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, har gyldig politiattest.
  • Videreformidle rutiner for søking av politiattest for de som må søke
  • Samarbeide med Politiattestansvarlig i idrettslag

Nestleder

 • Stedfortreder for leder
 • Ansvarlig for kontrakter med trenere, instruktører og spillere
 • Ansvarlig for utdeling av nøkler til klubbhus, Heglelandshallen etc.
 • Dugnadsansvarlig – dugnadskontakt. Planlegge å tilrettelegge dugnader

Sekretær

 • Innkalling / referat styremøter, føre protokoll
 • Ansvarlig for oppfølging av web

Økonomiansvarlig

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet sammen med daglig leder
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet
 • Følge opp regnskapsfører/daglig leder
 • Ha ansvar for dommerregninger og oppfølging av dette
 • Ha ansvar for lagskontoen og oppfølging av denne

Styremedlem 1

 • Utøvererklæring – ansvarlig for at alle spillere har signert erklæring fra de er 14 år
 • Fair Play- ansvarlig
 • Ansvarlig for rekruttering og oppfølging av gruppe for kamparrangement

Styremedlem 2

 • Ansvarlig for følge opp og være link mellom styret og komite for turneringer og cuper
 • Ansvarlig for å følge opp de ansvarsområder som ligger under anleggsutvalg

Styremedlem 3

 • Ansvarlig for å bidra sammen med daglig leder på markedssiden med klubbens samarbeidsavtaler
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av felles forum for foreldrekontakter