7. Klubbdrift/rutiner

Klubbhåndboka 7. Klubbdrift/rutiner
by admin

7.1 Politiattest – hvorfor og hvordan?

Norsk idrett skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Derfor må alle trenere, instruktører og lagledere som har nær kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvordan får jeg en politiattest?
Du må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk HER eller i post. Før du kan søke om politiattest må du få en bekreftelse på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet «Bekreftelse på formål» skal vedlegges søknaden, og må signeres av ansvarlig i idrettslaget. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til deg, og så må du selv fremvise den for idrettslaget. Attesten er gratis og gyldig i 3 år fra utstedelse.

Vi er underlagt det som er bestemt i NIF – og utfyllende informasjon kan leses om HER.
Skjemaet som fylles ut, sendes oss på mail post@sil-idrett.no
Søknad sendes inn til politiet, og den godkjente attesten skal fremvises for idrettslaget.

Politiattestansvarlig er daglig leder i hovedlaget (rollebeskrivelse her)

7.2 Kontingenter, avgifter, medlemskap

Medlemssystemene i SIL og SIL Fotball er Klubbadmin/Minidrett, FIKS og treningsøkta.no. SIL Fotball ønsker at disse holdes oppdatert. Alle systemene er utarbeidet av NIF/NFF. FIKS er Fotballens Interne Kommunikasjonssystem. Her foregår mye av den elektrisk kommunikasjonen i forhold til kamprapporter, overganger og lagspåmelding i serie. Alle spillere fra 12 år må være registrert i FIKS for å være forsikret av klubbens lagsforsikringer. Treningsøkta.no er både en ekstern og intern plattform med veldig mange muligheter for trenere og lag. Denne kan brukes til intern kommunikasjon i klubben og er også et godt verktøy for å planlegge treninger og kamper for trenere og lagledere.

SILs Hovedlag benytter Klubbadmin/Minidrett som sitt medlemssystem. Fakturering av medlemsavgift, treningsavgift og andre deltakeravgifter skjer stort sett gjennom Klubbadmin/Minidrett. FIKS og treningsøkta.no synkroniseres med Klubbadmin.

7.2.1 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Nåværende satser:

 • Over 16 år: kr 850
 • Under 16 år: kr 450

Medlemsavgiften faktureres av – og går uavkortet til SIL hovedlag (SIL sentralt). 

7.2.2 Treningsavgift

Treningsavgiftene vedtas av SILs undergrupper, og treningsavgift for medlemmer i SIL Fotball er vedtatt av styret i SIL Fotball. Hvert enkelt medlem eller medlemmets foresatte mottar faktura i Minidrett i løpet av februar/mars for gjeldende sesong.

Årlig treningsavgift i SIL Fotball:

 • A-lag Herrer: kr 3.700 (inklusive 1 sesongkort)
 • A-lag Damer: kr 3.700 (inklusive 1 sesongkort)
 • REK-spillere (G/J): 2.600 (inklusive 1 sesongkort)
 • G19: kr 2.600 (inklusive 1 sesongkort)
 • J19: kr 2.600 (inklusive 1 sesongkort)
 • G/J 14-16 år: kr 1500
 • G/J 12-13 år: kr 1300
 • G/J 10-11 år: kr 1100
 • G/J 8-9 år: kr 600
 • G/J 6-7 år: kr 400
 • Dreamteam: kr 1000

Treningsavgift dekker blant annet følgende utgifter: Aktivitet (trening/kamp), utstyr, dommerutgifter, påmeldings- og kampavgifter NFF/NFK (inkluderer forsikring), turneringskostnader, reisekostnader, leie kamp mm. For G/J 19 år og senior Herre og Dame er også treningsbekledning (utstyrspakker) inkludert i treningsavgiften. 

Det presiseres at forsikring, som tidligere ble betalt gjennom individuell lisens, er inkludert i lagspåmeldingene som klubben betaler til kretsen/NFF. Man må ha forsikring også for å trene. 

7.2.3 Egenandeler

Egenandeler kan forekomme ved deltakelse på spesielle arrangementer. Det vedtas av styret i hvert enkelt tilfelle.

7.3 Forsikring og rutiner ved skader

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Ved skader av antatt alvorligere grad som trenger medisinsk oppfølging må spilleren selv (spillere over 18 år) eller foresatte (dersom spilleren selv er under 18 år) ringe for å registrere skaden: Dette gjøres enklest HER

Klubben anbefaler at alle spillere fra 16 år og oppover kjøper utvidet forsikring.

Utvidet forsikring må kjøpes individuelt, og informasjon om fordeler ved utvidet forsikring kan leses mer om HER (forsikringsbevis og vilkår). Utvidet forsikring kan bestilles HER.

7.4 Arbeidsgiveransvar

Formelt sett er det Hovedstyret i Sandnessjøen Idrettslag som har arbeidsgiveransvaret til alle i klubben. Hovedstyret må godkjenne alle arbeidskontrakter som overgår en øvre grense for lønn. Her gjelder den sum som til enhver tid er vedtatt av hovedstyret.

Oppfølgingsansvaret for de ansatte i SIL Fotball er delegert til styret i fotballgruppa. I forannevnte styre er det styrets nestleder som har det daglige oppfølgingsansvaret samt personalansvar for klubbens sportsjef. Videre har styrets nestleder ansvar for alle spillerkontrakter og arbeidskontrakter.

Daglig leder/Sportsjef i SIL Fotball er gitt fullmakt til å gjøre øvrige ansettelser og har følgende personalansvar for disse, men arbeidskontrakter som nevnt over kan ikke overstige 50.000,- uten Idrettslagets godkjennelse. Videre må avlønning på timesbasis være innenfor klubbens budsjettrammer.

Idrettslaget er ikke medlem av en arbeidsgiverforening.

Ansatte avlønnes ikke etter tariffavtale, men har rett til årlig å reforhandle sin lønn. Daglig leder/Sportssjef melder lønnskrav til nestleder. Nestleder bringer så saken inn for styret i fotballgruppa, som avgjør ny avlønning. Daglig leder/Sportssjef er gitt fullmakt til å bestemme timesatser for de ansatte som avlønnes på timesbasis, dog innenfor klubbens budsjett.

7.5 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

For å skape gode rammer rundt alle kamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal alle SIL Fotballs hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Dette innebefatter at alle kamper skal ha minst én kampvert (se klubbens vedlagte instruks og instruks fra NFF). Kampvertene spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Kampvertene skal ha synlig «kampvert»-vest. På alle aldersbestemte lag (barne- og ungdomsfotball) skal oppgaven gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene er konkrete og overkommelige oppgaver.

Kampvertene skal:

 1. Sørge at merking av baner er i tråd med NFF og klubbens retningslinjer (i samarbeid med trenere). Se her for banestørrelser.
 2. Kampverten skal bidra til at Fair Play-møtet blir gjennomført (se vedlagt brosjyre fra NFF). Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at trenere, lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.
 3. Sørge for og at dommerregninger blir kontrollert og signert (i samarbeid med trenere). Dommeren er selv ansvarlig for å medbringe og fylle ut riktig dommerregning.

Ekstra gode rammer på kamparrangement
For at klubbens spillere skal få oppleve ekstra gode rammer rundt kamparrangementene har klubben tilrettelagt systemer, instrukser og manualer for dette.  Klubben ønsker at kamparrangementsgruppe og foreldregrupper gjør følgende på alle kamper fra 13 år og oppover:

Kamparrangementsansvarlig i klubb har ansvaret for å organisere dette og ha møte med alle foreldrekontaktene på de ulike lagene/gruppene. Se rollebeskrivelse her.

Kioskdrift i klubbhuset ved kamparrangement
Klubben tilrettelegger for åpen EMS-kiosk på alle kampene som spilles på Stamnes Arena. Dette organiseres av kioskansvarlig i klubben, som har møte med foreldrekontaktene på de ulike lag/grupper. Hvert lag/gruppe har ansvaret for en uke hver, og foreldrekontaktene på lagene/gruppene er ansvarlig for å organisere den uka de har ansvaret.

Kamparrangement i koronaperioden
Klubben arrangerer hjemmekampene ved å følge de til en hver tids gjeldene retningslinjer fra myndigheter, kommune og Norges Fotballforbund. 

Fotballens koronahåndbok fra NFF har følgende retningslinjer for gjennomføring av kamper, se HER.

7.6 Bruk av klubbhus og anlegg

Klubbhuset
Klubbhuset eies og driftes av SILs Hovedlag. SIL Fotball leier klubbhuset av SILs Hovedlag.

Klubbhuset består av to etasjer. 1.etasje inneholder et lite klubbrom, flere utstyrsrom og garderober for lag og dommere. Dette disponeres i stor grad av SIL Fotball. I 2.etasje er det kontorer, klubbrom, møterom og kiosk/kantine. 2.etasje er tilgjengelig og åpent for alle grupper i SIL og er bemannet på dagtid av SIL og SIL Fotball. Idrettslaget etterstreber å gjøre klubbhuset tilgjengelig så mye som mulig, slik at det er et sted for å skape godt miljø for alle målgrupper.

Booking for leie gjøres på mail til SIL-Kontoret: post@sil-idrett.no

Idrettsanlegg
Fotballbanene som SIL Fotball benytter er Stamnes Arena (100*64m), Radåsmyra (100*64 m), og Helgelandshallen (60*40m). Alle er kommunale anlegg, men SIL Fotball disponerer alle anleggene i henhold til avtaler.

SIL Fotball ved sportslig ledelse setter selv opp treningstider på disse banene, og klubben forsøker å systematisere dette på best mulig måte slik at man utnytter den eksisterende banekapasiteten best mulig. Kamper og organisert trening har prioritet foran uorganisert trening. Dersom banen er ledig kan den benyttes til uorganisert trening.

Se mer informasjon om anleggene og klubbhuset her 

7.7 Rutiner vedrørende omberamming av kamp

Gjennom en fotballsesong må støtteapparatet til et lag av ulike årsaker flytte kamper. 

Rutiner for kampendringer finnes HER

I rutinene finner du også skjema til elektronisk endring av kampen, som benyttes når lagene er enige om flyttingen. Det er alltid laget som ønsker flytting som skal gjøre kampendringen ved hjelp av denne skjemaet. 

7.8 Oversikt over hvilke ekstratilbud, turneringer, fotballskoler og diverse tiltak som klubben har

Klubben har følgende ekstratilbud, turneringer og fotballskoler i løpet av et år:

Ekstratilbud

 • TelenorXtra FFO: Fotballfritidsordning for barn i 3. til og med 6.klasse (8 – 12 år). Arrangeres på mandager, onsdager og torsdager og følger skoleruta (september til og med juni)
 • SIL Fotball Xtra Akademi: Ekstratilbud for ungdom 7.klasse til og med 10.klasse (13 – 16 år). Arrangers minimum en gang per uke i skoleruta (september til og med april)
 • Fotballtrening for asylsøkere

Turneringer

 • Stamnes Diadora Cup innendørs i Helgelandshallen/Stamneshallen (13 – 19 år): Første helg i februar
 • Stamnes Bendit Cup/Eat Move Sleep Cup innendørs i Helgelandshallen/Stamneshallen (6 – 12 år): Første helg i mars (utenom vinterferie)
 • Scandic Syv Søstre Cup: August. Siste helg før skolestart. Utendørs på Stamnes Arena
 • SIL Fotballs sponsorcup. Five-a-side turnering for våre samarbeidspartnere på Stamnes Arena. Arrangeres på høsten
 • SIL Fotballs Julecup. Tradisjonell turnering innendørs i Helgelandshallen for spillere over 16 år. Arrangeres i romjula 

NB! Spesielt på de store turneringene (Stamnes Cupene) er det stor grad av behov for dugnadsinnsats fra foreldregruppene.

Fotballskoler

 • TINE Fotballskole: Fotballskole for 6 – 12 åringer. Arrangeres utendørs på Stamnes Arena første uke etter skoleslutt, juni

Diverse tiltak

 • Keepertrening på tvers av aldersgrupper og kjønn (en gang per uke)

Andre tiltak

 • Ulike EMS-møter
 • Kioskdrift ved kampavvikling (EMS-kiosk)
 • Champions League/Landskamper i klubbhuset
 • Treff for eldre på en ukedag

7.9 Informasjon om dommere, dommersatser og dommerutbetalinger

Tradisjonelt har SIL Fotball vært en veldig stor og god dommerklubb. Det er likevel et kontinuerlig behov for dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dommere og skape et bra dommermiljø. Det er kretsens oppgave er å gi dommerne utdanning gjennom kurs.

SIL Fotball ønsker å satse på dommere på lik linje med spillere, ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Dommere med ambisjoner skal også gis utviklingsmuligheter.

Det er flere fordeler med å etablere et stort og godt dommermiljø i klubben:

 • Femmer- og sjuerkampene dømmes av skolerte dommere
 • Dommerne vil skolere lagene på regelsiden
 • Oppgaven med å skaffe dommere til kampene blir lettere
 • Lagledere og trenere trenger ikke dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget sitt
 • Turneringer som klubben arrangerer dømmes av skolerte og gode dommere i dommerdrakter
 • Klubben kan slippe unna gebyrer for manglende antall dommere

Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb (opp til og med 12 år), mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen (13 år og oppover).

Det arrangeres årlig klubbdommerkurs i klubben. Dette skjer gjennomføres tidlig i januar. Se også kapittel 11 (utdanning).

Alle dommere i SIL Fotball skal ha dommerkontrakt. Denne skal innbefatte forpliktelser for begge parter. SIL Fotball har egen dommerkoordinator som skal følge opp og legge til rette for alle dommere i klubben. Dommerkoordinators rollebeskrivelse kan sees i kapittel 5.2.

7.9.1 Dommersatser

Følgende satser gjelder for dommere:

 • 8 – 10 år (5er og 7er ): 150 kr per kamp (NFF Nordlands/klubbens gjeldende sats)
 • 11 år (7er): 300 kr per kamp (NFFs gjeldende sats)
 • 12 år (9er): 450 kr per kamp (NFFs gjeldene sats)
 • 13 år og oppover (9er og 11er): NFFs gjeldende satser

NB! Ved 3er kamper er det ikke behov for dommere.

7.9.2 Dommerutbetaling

Dommere får utbetaling på konto ved at de fyller ut riktig dommerskjema på korrekt måte og sender dette til klubbens ansvarlige for dommerregninger på følgende e-post: dommerregning@silfotball.no

Det er to dommerskjema som gjelder:

 • Kamper 8 – 10 år, se vedlagt dommer-regning (se vedlegg her)
 • Kamper 11 år og oppover, se vedlagt dommer-regning (vedlegg her)
 • Kamper 11 år og oppover, alternativ AD, se vedlagt dommer-regning (se vedlegg her)

7.10 Retningslinjer knyttet til utstyr og materiell

Overordnede retningslinjer for klubbens medlemmer:

 • Diadora er klubbens utstyrsleverandør
 • Tilstrekkelig baller, vester og kjegler dekkes av klubben
 • Hjemmedrakt: Spillertrøye, shorts og strømper
  • Det skal benyttes klubbens gule drakt, blå shorts, og blå strømper
  • 6-16 år: Spillertrøye dekkes av klubben, mens kampshorts og strømper kan kjøpes til klubbpris på klubbkveld.
 • Eventuell bortedrakt ordnes av klubben i de tilfeller det er aktuelt.
 • Overtrekksdrakter til kamp
  • 6-16 år: Kan kjøpes av spillerne selv til klubbpris på klubbens handledag
 • Treningstøy
  • 6-16 år: Kan kjøpes av spillerne selv til klubbpris på klubbens handledag
 • Medisinskrin med førstehjelpsutstyr

Annet lagsutstyr: Klubbens felles utstyr (for eksempel «quickness»-utstyr som hekker, stiger, stenger osv.)

Utstyr til lagene fra 6-16 år koordineres mellom lagledere/trenere på lagene og klubbens utstyrsansvarlige.

7.11 Turneringsregler

Utover deltakelse i våre egne turneringer (Stamnes Diadora Cup og Stamnes EAT MOVE SLEEP- Cup) dekker SIL Fotball påmeldingsavgift til alle turneringer for alle lag i klubben.

Deltakelse i eksterne turneringer skal godkjennes av klubbens styre/administrasjon. Klubben har som mål at hvert lag i aldersbestemt (6 – 19 år) skal delta på minimum 2 eksterne turneringer. NM-kvalik betraktes som en ekstern turnering.

SIL Fotball ønsker å opprettholde klubbens lange tradisjon med deltakelse i Skandia Cup/Piteå Summer Games og Norway Cup.

 • Skandia Cup i Trondheim/Piteå Summer Games arrangeres i slutten av juni. SIL Fotballs lag kan velge å delta på en av disse turneringene i klassene J14 og G14.
 • Norway Cup arrangeres i Oslo i månedsskiftet juli / august.  SIL Fotballs lag velge å delta i klassene J16 og G16.

Det arrangeres en rekke cuper og turneringer lokalt og regionalt, både innendørs og utendørs. SIL Fotball oppfordrer våre lag til å delta på turneringer.

7.12  Beredskap med tilhørende varslingsrutiner vedrørende seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Varslingsrutiner mot seksuell trakassering
Varslingsrutinene i SIL bygger på Norges idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

Det står som følger:
«Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Rutiner for varsling i SIL:

 • SIL skal ta alle meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering alvorlig.
 • Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal straks håndteres av ledelsen i klubben (daglig leder, styreleder i SIL).
 • Trenere eller andre i støtteapparatet i SIL som blir kontaktet av noen eller får kjennskap på annet vis om ei slik sak, skal straks ta dette videre til daglig leder eller styreleder.
 • Hvis det gjelder overgrep mot en myndig person skal man sterkt oppfordre personen om å selv melde saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet.
 • Om det gjelder overgrep mot en mindreårig skal man informere foresatte, og i samråd med de melde saken til politiet.
 • Dersom man mistenker at den/de foresette selv har utført seksuelle overgrep mot den mindreårige skal man ta kontakt direkte til politiet, eller kontakte barnevernet i kommunen.
 • Det er avgjørende at slike saker blir tatt tak i umiddelbart.
 • I saker som kan være brudd på loven skal man kontakte politi med det samme (samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800.
 • Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge fram saken og spørre de om råd.
 • Idrettslaget skal avklare sin oppfølging av slike saker med politiet, for å ikke ødelegge for politiets etterforsking.
 • I andre saker skal ledelsen håndtere saken så snart som mulig, og senest innen en uke.
 • Det skal oppnevnes saksansvarlige i styret og man skal avtale møte med de involverte.
 • Idrettslaget skal aldri hindre eller råde noen fra å kontakte politiet.
 • Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndtering i idrettslaget.
 • Kontaktinformasjon til idrettskretsene: http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Saksgang i idrettslaget

 • Det er hovedstyret i idrettslaget som håndterer og gjør vedtak i saken.
 • Som i andre saker skal styrets medlemmer vurdere sin habilitet, og dette bør komme fram av relevante protokoller.
 • Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saka blir håndtert av politiet
 • Dette gjelder både om noen blir dømt i saken, eller om saken ender med frikjennelse eller at saken blir lagt bort («henlagt»).
 • Styret bør peke ut to personer i styret, helst en av hvert kjønn, som er saksansvarlige.
 • I mens saken er underlagt politi eller rettssystemet, skal idrettslaget; vurdere om saken skal meldes inn til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte
 • Be person(er) som har blitt beskyldt for å ha utført seksuell trakassering eller overgrep om å ha en tilbaketrukket rolle til saken er håndtert.
 • Vurdere å hente inn ny(e) politiattest(er).
 • Saker som ikke er politisaker, eller som er ferdig håndtert av politi/rettssystemet, skal følges opp av hovedstyret ved de saksansvarlige.
 • De saksansvarlige bør holde separate møte med de involverte, og vurdere om en skal hente inn annen informasjon. På bakgrunn av dette lager de et saksframlegg til styret. Idrettslaget er oppfordret om å kontakte idrettskretsen for hjelp i slike saker.
 • Kontaktinformasjon til idrettskretsene: http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

7.13 Beredskap med tilhørende varslingsrutiner ved alvorlige ulykker og hendelser

Ved enhver alvorlig hendelse, det være seg skader, plutselig sykdom eller upassende hendelser, skal følgende skje:
 • Sportssjef skal umiddelbart varsles, i hans fravær varsles Styreleder/Nestleder i fotball direkte umiddelbart pr. telefon
 • Hvis skaden eller sykdommen er alvorlig, i den forstand at det kan være snakk om mulighet for varige men, eller hendelsen (f.eks. upassende oppførsel) er alvorlig slik at det kan være aktuelt å varsle politi eller arbeidstilsyn, skal Sportssjef alltid varsle både Styreleder fotball og Daglig leder i hovedlag umiddelbart
 • Disse vurderer om leder hovedklubb skal varsles straks
 • Ansvarlig trener/leder på feltet skal – straks den akutte situasjonen er avklart – forfatte en kort rapport som gir navn og kontaktdata på skadede/fornærmede og navn på alle som var til stede og observerte noe av interesse. Rapporten skal gi en beskrivelse av hendelsesforløpet, og sendes Sportssjef, Daglig leder Hovedlag og Styreleder i fotball pr. e-post. Dette gjelder alle tilfelle, også de «mindre alvorlige». Rapporter samles i egen perm på kontoret
 • Ved tvil skal relevant offentlig myndighet (ambulanse, politi, arbeidstilsyn) alltid varsles. Usikkerhet om dette avklares med styreleder i fotball. Ingen andre enn styreleder fotball eller styreleder hovedlag uttaler seg til media
 • Kontakt med evt. pårørende etter den umiddelbare varslingen skal koordineres med styreleder fotball

7.14 Norges Fotballforbund sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser

NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet. Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene. Du kan velge å være anonym. Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om NFF har svart deg og om de har noen flere spørsmål til saken. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Trykk her for å komme til skjema

7.15  Fotballens koronahåndbok fra Norges Fotballforbund

NFFs alltid oppdaterte versjon av fotballens koronahåndbok finnes HER. Hvilke retningslinjer som gjelder for vår fotballaktivitet i koronaperioden beskrives i denne.